Klauzula IAD

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że po 25 maja 2018 r. Państwa dane będę przetwarzane w następujący sposób:

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest:

Neuro-Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

z siedzibą pod adresem: 40-698 Katowice, ul. Armii Krajowej 50a/9,

KRS-0000381852

 

Spółka będzie przetwarzać dane pozyskane od Państwa w związku z intencją zawarcia bądź wykonywania umowy z zakresu świadczenia usług medycznych oferowanych przez Spółkę. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny.

 

Podstawa prawna ich przetwarzania może lub mogą być:

 1. Zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych – wskazana w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 2. Wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy wskazane w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 3. Wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez Spółkę obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – wskazane w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
 4. Uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki – wskazane w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych Spółka będzie przetwarzać pozyskane od Państwa dane w następujących celach:

 1. w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku możecie Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem: jednak odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że Spółka nie będzie już mogła przetwarzać Państwa danych w celach wskazanych w zgodzie,
 2. w razie zawarcia Umowy o świadczenie usług medycznych – w celu jej wykonania, w tym celu obsługi zapytań i reklamacji,
 3. w celu przestrzegania przez Spółkę przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy Prawa Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 06.11.2008r. (tj. DZ.U. 2017 poz. 1318 z późniejszymi zmianami), Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011r. (tj. DZ.U. 2016 poz. 1638 z późniejszymi zmianami), przepisów podatkowych – na podstawie wymogów ustawowych,
 4. w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej Umowy o świadczenie usług medycznych, w celu marketingu usług Spółki w okresie obowiązywania umowy, w celach zapewnienia bezpieczeństwa z zakresu IT – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora,
 5. w celu obsługi zapytań skierowanych przy użyciu formularza kontaktowego – na podstawie wymogów kontaktowych lub uzasadnionych wymogów administratora,                  w zależności od przedmiotu zapytania.

 

Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez dłuższy z następujących terminów:

 1. przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych, albo
 2. przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

 

Pozyskane od Państwa dane osobowe będą mogły być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – udostępniane innym niż Spółka podmiotom, tj.:

 1. w przypadku wyrażenia stosownej zgody, podmiotom grupy kapitałowej „Neuro Care” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w celu marketingu usług i produktów tego podmiotu,
 2. podmiotom świadczącym usługi na rzecz Spółki np.: podmiotom realizującym świadczenia medyczne, dostawcą usług IT, audytorom, doradcom na podstawie umów o powierzenie danych osobowych,
 3. innym uprawnionym podmiotom, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa.

 

Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez Spółkę opierać się będzie na zasadzie dobrowolności. Jednakże podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencja niepodania danych osobowych będzie brak możliwości spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych, w konsekwencji podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy

 

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych posiadają Państwo prawo do uzyskania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), które wykonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Spółka powołała inspektora ochrony danych osobowych, z którym możliwy jest kontakt pod poniższym adresem:

Inspektor ochrony danych osobowych

Neuro-Care sp. z o.o. sp. komandytowa

41-100 Siemianowice Śląskie

Szpitalna 6

e-mail – iod@neuro-care.pl

 

Katowice, 25 maja 2018 r.